VARTOTOJO SUTIKIMAS

Šis dokumentas su visomis jo nuorodomis yra vartotojo sutikimas su šiame dokumente aprašytomis svetainės naudojimo taisyklėmis ir naudojimo sąlygomis.

1. TERMINAI IR SĄVOKOS

1.1. "ALP Turbo" – svetainė, internetinė parduotuvė, esanti domeno varde [alpturbo.com] prieinama URL adresais [http://alpturbo.com], [https://alpturbo.com], [http: //www.alpturbo.com], [https://www.alpturbo.com].
1.2. "Administracija" – tai internetinę parduotuvę "ALP Turbo" valdantys darbuotojai, veikiantys internetinės parduotuvės "ALP Turbo" vardu.
1.3. "Vartotojas" arba "Naudotojas" - tai asmuo, turintis prieigą prie internetinės parduotuvės "ALP Turbo" ir besinaudojantis ja internetu. Be to, vartotojas yra potencialus ir tikrasis pirkėjas, internetinės parduotuvės "ALP Turbo" klientas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šis vartotojo sutikimas yra tiesiogiai taikomas internetinės parduotuves "ALP Turbo" klientams.
2.2. Šis sutikimas reglamentuoja "ALP Turbo" internetinės parduotuvės administracijos ir naudotojo santykius.
2.3. Administracija pasilieka sau teisę, bet kuriuo metu keisti, pridėti ar ištrinti šio susitarimo sąlygas be išankstinio vartotojo įspėjimo.
2.4. Tolimesnis "ALP Turbo" internetinės parduotuvės naudojimas reiškia pilną vartotojo sutikimą su visomis šiame dokumente ("Vartotojo sutikimas") aprašytomis taisyklėmis ir sąlygomis. Taip pat, vartotojas sutinka su šio dokumento ("Vartotojo sutikimas") turinio pakeitimais.
2.5. Vartotojas yra asmeniškai atsakingas už susipažinimą su šio dokumento ("Vartotojo sutikimas") bei už šio dokumento pokyčių paiešką.

3. SUTARTIES IR SUTIKIMO OBJEKTAS

3.1. Vartotojo susitarimo objektas yra prieigos vartotojui prie internetinėje parduotuvėje esančių prekių ir paslaugų suteikimas.
3.1.1. Internetinė parduotuvė suteikia vartotojui šias paslaugas:
3.1.1.1. prieiga prie turinio su teise peržiūrėti ir įsigyti prekes;
3.1.1.2. prieiga prie paieškos ir navigacijos įrankių;
3.1.1.3. vartotojui suteikiama galimybė skelbti pranešimus, komentarus, atsiliepimus ir turinio įvertinimus;
3.1.2. Šis susitarimas apima visas veikiančias internetinės parduotuvės paslaugas, taip pat visus internetinės parduotuvės paslaugų pakeitimus ir modifikacijas.
3.2. Šis vartotojo sutikimas yra vieša sutartis. Naudojant šią internetinę parduotuvę manoma, kad vartotojas perskaitė šiame dokumente aprašytas "ALP Turbo" internetinės parduotuvės naudojimo taisykles ir sąlygas, kad vartotojas visiškai sutinka su "ALP Turbo" internetinės parduotuvės naudojimo taisyklėmis ir sąlygomis, kad vartotojas pilnai priima visas aukščiau išvardintas sąlygas.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Administracija turi teisę:

4.1.1. Keisti šiame dokumente aprašytas naudojimo taisykles ir keisti "ALP Turbo" internetinės parduotuvės turinį. Vartotojo sutikimo pakeitimai įsigalioja nuo naujos šiuo dokumento versijos paskelbimo internetinėje parduotuvėje.
4.1.2. Apriboti vartotojui prieigą prie internetinės parduotuvės, jei vartotojas pažeidžia šio susitarimo sąlygas.
4.1.3. Apriboti naudotojo prieigą prie internetinės parduotuvės be išankstinio įspėjimo ir be priežasties bei paaiškinimo.
4.1.4. Vienašališkai pašalinti vartotojo paskyrą be vartotojo įspėjimo.

4.2. Internetinės parduotuvės vartotojas turi teisę:

4.2.1. Gauti prieigą prie internetinės parduotuvės, paskelbto turinio peržiūrai arba prekių įsigijimo tikslu.
4.2.2. Naudotis internetinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis, taip pat įsigyti esančias asortimente siūlomas prekes.
4.2.3. Gauti pagalbą ir informaciją, susijusią su internetinės parduotuvės paslaugomis, naudojant rekvizitus esančius svetainės skyriuje "Kontaktai".
4.2.4. Naudoti svetainę tiktai šiame susitarime numatytiems tikslams ir procedūroms, kurios nėra draudžiamos įstatymu.

4.3. Internetinės parduotuvės vartotojas įsipareigoja:

4.3.1. Administracijos prašymu pateikti papildomą informaciją, kuri yra tiesiogiai susijusi su internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.3.2. Nesiimti veiksmų, kurie galėtų sutrikdyti internetinės parduotuvės veiklą.
4.3.3. Nenaudoti internetinės parduotuvės reklaminės informacijos platinimo tikslams, išskyrus atvejus kai gaunamas administracijos sutikimas.
4.3.4. Nenaudoti internetinės parduotuvės, norint paskelbti turinį, kurio bet kokia versija yra neteisėta, propagandinė, diskriminuojanti, įžeidžianti, klaidinga.

4.4. Internetinės parduotuvės vartotojams draudžiama:

4.4.1. Naudoti bet kokius įrenginius, programas, procedūras, algoritmus ir metodus, automatinius įrenginius ar lygiaverčius rankinius procesus, įgalinančius pasiekti, pirkti, kopijuoti ar stebėti "ALP Turbo" internetinės parduotuvės turinį.
4.4.2. Trikdyti internetinės parduotuvės funkcionavimą.
4.4.3. Bet kokiais būdais ir bet kokiomis priemonėmis apeidinėti svetainės navigacijos struktūrą, kad gauti ar bandyti gauti bet kokią informaciją, dokumentus ar medžiagas, kurios nėra konkrečiai nurodytos kaip "ALP Turbo" internetinės parduotuvės paslaugos.
4.4.4. Naudoti internetinę parduotuvę ir jos turinį bet kokiems įstatymais draudžiamiems tikslams.

5. INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS NAUDOJIMAS

5.1. Internetinės parduotuvės turinį negalima kopijuoti, skelbti, dauginti, perduoti ar platinti bet kokiomis priemonėmis be išankstinio raštiško administracijos sutikimo.
5.2. Internetinės parduotuvės turinį saugo autorių teisių įstatymas, prekių ženklų įstatymas ir kitos su intelektine nuosavybe susijusios teisės.
5.3. Norint įsigyti siūlomą produktą, gali būti pasiūlytas reikalavimas sukurti vartotojo paskyrą. Prekių pristatymui vartotojas sutinka nurodyti pristatymo vietą ir pateikti tikrus kontaktinius duomenis, pvz.: vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį. Vartotojo kontaktinė informacija ir pristatymo adresas turi būti tikri ir neturi būti klaidingi. Visi užsakymo pristatymo adresų ir jūsų kontaktinių duomenų pakeitimai turi būti atliekami prieš pateikiant užsakymą.
5.4. Vartotojas yra asmeniškai atsakingas už informacijos apie paskyrą apsaugą, įskaitant slaptažodį, konfidencialumą, taip pat už bet kokią veiklą, kuri vykdoma vartotojo vardu be išimties. Vartotojas turi nedelsdamas pranešti administracijai apie neleistiną jo paskyros naudojimą ar slaptažodžio naudojimą ar apie bet kokį kitą saugumo pažeidimą.
5.5. Administracija turi teisę bet kuriuo metu be išankstinio vartotojo įspėjimo atlikti pakeitimus prekių aprašyme, keisti prekių charakteristikas, keisti prekių sąrašą ir kainas.
5.5.1. Prekių aprašymai ir savybės yra pateikiamos, remiantis prekių gamintojo aprašymais ir prekių gamintojo charakteristikomis.
5.5.2. Prekių apraše ir charakteristikose leidžiamos klaidos ir netikslumai.
5.5.3. Prekių rodinyje leidžiami neatitikimai tarp spalvų ir dydžių, atsižvelgiant į individualių atvaizdavimo ir fotografavimo priemonių nustatymus.
5.6. Punktuose 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 ir 5.6.4 nurodyti dokumentai papildo šį vartotojo sutikimą. Prie esamo vartotojo sutikimo yra pridėdami šie dokumentai:
5.6.1. ​Privatumo politiką.
5.6.2. Pristatymas. Grąžinimai. Garantija.
5.6.3. Teisinis įspėjimas.
5.6.4. Saugūs mokėjimai.
5.7. Bet kuris iš šio susitarimo 5.6 punkte išvardintų dokumentų gali būti atnaujintas. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Administracija nekompensuoja jokių nuostolių, kuriuos vartotojas gali patirti dėl bet kokios šio sutikimo nuostatos pažeidimo, taip pat dėl neteisėtos prieigos prie kito vartotojo paskyros nuostoliai nekompensuojami.
6.2. Administracija neprisiima atsakomybės šiais atvejais:
6.2.1. Vykdant sandorį, uždelsimai ar sutrikimai dėl nenugalimos jėgos, taip pat dėl bet kokių telekomunikacinių sistemų gedimų, kompiuterių gedimų, elektros tinklų gedimų.
6.2.2. Vėlavimai, susiję su pinigų pervedimo sistemomis, bankais, mokėjimo sistemų veikimu.
6.2.3. Netinkamas internetinės parduotuvės naudojimas, kai vartotojas neturi techninių priemonių tinkamam internetinės parduotuvės naudojimui.
6.3. Administracija nėra įsipareigojusi teikti vartotojams technines priemones.
6.4. Internetinė parduotuvė ir administracija neatsako už nuostolius ir žalą, patirtą naudojant internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes.

7. VARTOTOJO SUTIKIMO SĄLYGŲ PAŽEIDIMAS

7.1. Administracija turi teisę atskleisti bet kokią informaciją, surinktą apie naudotoją, jei atskleidimas yra būtinas dėl tyrimo ar skundo, dėl piktnaudžiavimo internetinėje parduotuvėje arba dėl identifikavimo (nustatymo) naudotojo, kuris gali pažeisti kitų naudotojų ar administracijos teises arba trukdyti administracijai ar kitiems vartotojams.
7.2. Administracija turi teisę atskleisti bet kokią naudotojo informaciją, kuri, jos nuomone, yra būtina, kad atitiktų taikytinos teisės arba teismo sprendimų nuostatas, užtikrintų šio susitarimo sąlygų laikymąsi, saugotų internetinės parduotuvės ir jos naudotojų teises ar saugumą.
7.3. Administracija turi teisę atskleisti informaciją apie naudotoją, jei pagal galiojančius teisės aktus reikalaujama atskleisti informaciją.
7.4. Administracija turi teisę sustabdyti ir/arba užblokuoti vartotojui prieigą prie internetinės parduotuvės be išankstinio įspėjimo, jei naudotojas pažeidė šį susitarimą arba dėl techninės problemos ar dėl gedimo.
7.5. Administracija neatsakinga vartotojui ar tretiesiems asmenims už prieigos prie internetinės parduotuvės sustabdymą, jei vartotojas pažeidė bet kurią esančio sutikimo nuostatą arba pažeidė kito susijusio dokumento sąlygas.

8. GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Kilus ginčams ar nesutarimams tarp šio sutikimo šalių dėl sąlygų, prieš kreipiantis į teismą yra reikalavimas patiekti pretenziją (raštišką pasiūlymą dėl savanoriško ginčo sprendimo).
8.2. Pretenzijos gavėjas per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos raštu praneša pareiškėjui apie pretenzijos nagrinėjimo rezultatus.
8.3. Jei savanoriškai neįmanoma išspręsti ginčo, bet kuri šalis gali kreiptis į teismą dėl savo teisių gynybos.
8.4. Bet koks ieškinys dėl svetainės naudojimo sąlygų turi būti pateiktas per 14 dienų nuo ieškinio pagrindo, išskyrus ieškinius dėl autorių teisių pažeidimų. Jei pažeidžiamos šios dalies sąlygos, bet koks ieškinys ar ieškinio priežastis naikinami dėl ieškinio senaties termino.

9. PAPILDOMOS SĄLYGOS

9.1. Administracija nepriima iš vartotojų vartotojo sutikimo pakeitimo pasiūlymų.
9.2. Vartotojų atsiliepimai, kuriuos vartotojas skelbia internetinėje parduotuvėje, nėra vartotojo konfidenciali informacija. Vartotojų atsiliepimus svetainės administracija gali naudoti be apribojimų.


Atnaujinta 2019 m. Sausio 17 d.


Priimti

Ši svetainė naudoja slapukus. Slapukas – tai mažas duomenų failas, kuriame yra svetainės informacija (pvz., jūsų nuostatos arba duomenis vartotojo identifikavimui). Daugiau...